Prevádzkový poriadok Golf Trnava

 

 1. Návštevník je povinný sa oboznámiť s Prevádzkovým poriadkom areálu Golf Trnava (ďalej iba „GTT“) a tento počas svojej návštevy dodržiavať.
 2. Návštevníci sú povinní na všetkých športoviskách areálu GTT /driving range, cvičné greeny a bunkre) dodržiavať zásady bezpečnosti a neohrozovať a svojim nevhodným správaním nerušiť a neobťažovať žiadnym spôsobom ostatných návštevníkov.
 3. Návštevník je povinný dodržiavať prevádzkové pokyny maršála, trénerov a personálu areálu. Návštevník je povinný dodržiavať otváracie hodiny a mimo tohto času nie je oprávnený zdržiavať sa v areály GTT.
 4. Vstup na jednotlivé športoviská je povolený iba hráčom so zaplateným hracím poplatkom podľa aktuálneho cenníka. Maršál má oprávnenie kedykoľvek skontrolovať zaplatenie poplatku. Poplatok treba uhradiť vždy pred hrou.
 5. Je zakázané vynášanie cvičných loptičiek (driving balls), košíkov na loptičky a zapožičaných palíc z areálu, vrátane ich odkladania si medzi osobné veci.
 6. Je zakázané odpaľovať loptičky mimo areálu GTT.
 7. Hráčom hrajúcim na odpalisku je z dôvodov bezpečnosti zakázané zbierať akékoľvek loptičky a to aj v prípade, že je na odpalisku sám.
 8. Odpaliská vyhradené pre trénerov je možné používať iba vtedy, ak sú voľné (po príchode trénera ich hráč musí uvoľniť).
 9. Odpaľovanie z trávy (Tee line) je povolené iba hráčom s hendicapom 46 a nižším a to iba z označeného priestoru.
 10. Hráči sú povinní po sebe uhrabať pieskové bunkery.
 11. V areáli je zákazané fajčiť vo všetkých uzavretých a krytých častiach areálu, mimo vyhradených priestorov.
 12. Je zakázané vstupovať na športoviská s deťmi do 3 rokov a s kočíkmi. Deti mladšie ako 12 rokov majú vstup povolený iba pod dohľadom zodpovednej osoby, ktorá je zodpovedná za ich bezpečnosť a za to, že deti nebudú žiadnym spôsobom rušiť ostatných hráčov.
 13. Je zakázané vstupovať na športoviská so zvieratami. Výnimkou vstupu do areálu sú psy. Ich vstup je povolený len ak je pes na vodítku. Platí prísny zákaz vodiť psov na akékoľvek trávnaté plochy areálu!
 14. Návštevníkom areálu nie je povolený vstup na športoviská v nevhodnom oblečení (napr. v plavkách, vyzlečený do pol tela) a v nevhodnom obutí (topánky s kovovými hrotmi, ostrými hranami, v podpätkoch a pod.).
 15. Na cvičnom patovacom jamkovisku (putting green) je zakázané používať drivingové loptičky!
 16. Návštevník plne zodpovedá za ním spôsobené škody na zdraví alebo majetku v areáli GTT a aj jeho okolí.
 17. Návštevník je povinný udržiavať vo všetkých priestoroch areálu GTT poriadok, nezanechávať odpadky. Prázdne košíky je nutné po sebe vrátiť späť na označené miesto.
 18. Návštevník, ktorý závažne alebo opakovane poruší prevádzkový poriadok, môže byť okamžite vykázaný z areálu GTT a/alebo mu môže byť zakázaný budúci vstup do areálu GTT.
 19. V areáli GTT sú oprávnení poskytovať trénerské služby iba tréneri s platnou zmluvou s GTT .
 20. V areáli GTT sú inštalované bezpečnostné kamery na účely verejného poriadku a bezpečnosti a odhaľovania kriminality. Ich používanie je v súlade so zákonom č. 428/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov.
 21. O výnimkách z tohto prevádzkového poriadku rozhoduje Golf Trnava s.r.o.

Tento prevádzkový poriadok je platný od 1.septembra 2012.

 

Golf Trnava s.r.o.